Er zal een ‘grijs’ gebied blijven bestaan. Indien een indiener twijfelt of een onderzoek onder de WMO valt, kan dit bij een erkende Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) een zogenaamde niet-WMO Verklaring worden aangevraagd. Een nWMO adviescommissie kan een indiener ook adviseren om dit voor te leggen aan een METC indien zij redenen heeft om aan te nemen dat er mogelijk sprake is van een WMO plichtig onderzoek.

Een niet-WMO Verklaring is niet hetzelfde als een positief advies na toetsing door een nWMO adviescommissie.

Niet-WMO Verklaringen kunnen ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, aangevraagd worden.